شماره ۱۸
۵ خرداد

شماره ۱۸

در استفاده از چراغهای سیالتیک اتاق عمل چند نکته اساسی است. ۱_قدرت نور دهی بالا در کنار تولید حداقل گرما، نکته ای اساسی است بویژه در جراحیهای طولانی و بافتهای ظریف مثل مغز و چشم گرما باعث تبخیر آب بافت و آسیب سلولی خصوصاً در لایه های سطحی بصورت termal damage وبدنبال آن مرگ سلولی […]

شماره ۲۰
۵ خرداد

شماره ۲۰

در استفاده از چراغهای سیالتیک اتاق عمل چند نکته اساسی است. ۱_قدرت نور دهی بالا در کنار تولید حداقل گرما، نکته ای اساسی است بویژه در جراحیهای طولانی و بافتهای ظریف مثل مغز و چشم گرما باعث تبخیر آب بافت و آسیب سلولی خصوصاً در لایه های سطحی بصورت termal damage وبدنبال آن مرگ سلولی […]

شماره ۲۴
۵ خرداد

شماره ۲۴

در استفاده از چراغهای سیالتیک اتاق عمل چند نکته اساسی است. ۱_قدرت نور دهی بالا در کنار تولید حداقل گرما، نکته ای اساسی است بویژه در جراحیهای طولانی و بافتهای ظریف مثل مغز و چشم گرما باعث تبخیر آب بافت و آسیب سلولی خصوصاً در لایه های سطحی بصورت termal damage وبدنبال آن مرگ سلولی […]

شماره ۸
۵ خرداد

شماره ۸

در استفاده از چراغهای سیالتیک اتاق عمل چند نکته اساسی است. ۱_قدرت نور دهی بالا در کنار تولید حداقل گرما، نکته ای اساسی است بویژه در جراحیهای طولانی و بافتهای ظریف مثل مغز و چشم گرما باعث تبخیر آب بافت و آسیب سلولی خصوصاً در لایه های سطحی بصورت termal damage وبدنبال آن مرگ سلولی […]