آشنایی با اتاق عمل و تجهیزات آن
۹ تیر

آشنایی با اتاق عمل و تجهیزات آن

تجهيزات اتاق عمل در اين بخش به معرفي برخي تجهيزات  مورد استفاده در اتاق عمل شامل ميكروسكوپ، نكاتوسكوپ ، چراغ سيالتيك، دفيبريلاتور،ترالي ،دستگاه استريليزاسيون و … خواهيم پرداخت. ‌ميكروسكوپ اين دستگاه در عمل هاي جراحي گوش، چشم، عروق، پيوند اعصاب و… مورد استفاده قرار مي گيرد. ميزان درشت نمايي اين ميكروسكوپ ها تا ۴۰ مرتبه مي تواند […]